Shaheed Herman Rasschaert Vrienden

"omdat gij mijn vrienden zijt"

Tribals

Ter ondersteuning van de Indische tribalen werkt SHRV in het Noorden van India in één van de twee tribale concentratie deelstaten: Jharkand (Kutungia regio).

De tribalen waar SHRV het voor opneemt behoren tot verschillende stammen: Koraku, Cherwa, Kherwar, Oeraon, Gond en Pando. Ze hebben elk hun eigen taal, specifieke gebruiken en behoren tot wat in India genoemd wordt de “SC” (scheduled casts).
Ze vormen de oorspronkelijke bewoners van India, leven in junglegebieden, in harmonie met de natuur en worden door de grondwet van India beschermd bijvoorbeeld met betrekking tot de toegang tot bepaalde jobs. Het probleem is dat door gebrek aan vorming en kennis van hun rechten (en hulp bij het afdwingbaar maken hiervan), deze jobs door anderen worden ingenomen. Het is een van de doelstellingen van SHRV om in de toekomst deze kans aan te grijpen.

Dit geldt evenzeer voor diverse andere toepassingsterreinen zoals deelname in lokale bestuursorganen, afdwingbaar maken van landeigendom, lokaal zelfbestuur en het opeisen van ontwikkelingsprogramma’s van de overheden.

De basis hiervoor is gelegd in het programma 2007-2014 waar vooral gewerkt werd rond capaciteitsversterking van de lokale dorpsgemeenschappen. De opgebouwde weerbaarheid moet op termijn verdere perspectieven bieden en SHRV wil deze uitdaging samen met zijn partners aangaan.

Dalits

Discriminatie op basis van kaste is in India verboden sinds 1950. Toch kijken, vooral in de Zuiderse Deelstaten van India, maar ook in deelstaat Jarkhand, de hogere Hindoe kasten neer op de kastelozen: ze worden door hen beschouwd als de “onaanraakbaren”.

Kastelozen worden gedwongen apart te wonen in de dorpen, kunnen de wijken van de hogere kasten niet doorkruisen enzomeer. Maar het gaat verder dan “neerkijken op”. Zo gebeurt het dat huizen in brand gestoken worden of jonge meisjes zich gedwongen dienen te prostitueren na tempelbezoek van leden van hogere kasten.
Via de scholen wordt aandacht besteed aan de opvang & begeleiding van studenten, computer onderwijs, ontwikkeling van audio visueel materiaal, inkomensverwervende aktiviteiten zoals kleermakerij & boerderij. Ook hier vertrekt men vanuit de karaktervorming en versterking van het eigen bewustzijn en de eigen mogelijkheden.
Er wordt o.m. aandacht besteed aan het uitbouwen van Self Help Groups- bijeenkomsten, avondschool en gezondheidszorg. Dit zijn in feite maar middelen tot het creeren van een beweging die de mensen weerbaar genoeg moet maken om voor hun eigen rechten op te komen. En ook hier kan SHRV samen met zijn partners optimistisch zijn: de mensen zijn kasteloos en landloos, maar hebben een sterke strijdlust en zijn bereid een voortrekkersrol op te nemen.

 

Welke projecten ondersteunen wij?

India heeft indrukwekkende economische groeicijfers, een wereldberoemde democratie en een culturele diversiteit die elke reiziger aantrekt.

Weinig van al dat fraais lijkt weggelegd voor de 200 miljoen tribalen (Adivasis) en kastelozen (Dalits) in dit onmetelijke land. SHRV wil hierbij niet aan de kant blijven staan en vat samen met lokale partners in de deelstaat Jharkand (tribalen en onaanraakbaren) de “Koe” bij de horens.

SHRV zet zich o.a. in voor de rechten van kwetsbare kinderen, straatkinderen en kinderen van uitgesloten bevolkingsgroepen in India, in de regio van de vroegere Ranchi-missie.

In diverse studies over gezondheidspromotie en sanitaire hygiëne is men het erover eens dat er kleinschalige projecten op maat nodig zijn, waarbij nauw wordt samengewerkt met de lokale bevolking. Het is noodzakelijk dat de preventie begint met wat de lokale bevolking kan, weet en wil, en dit moet gecombineerd worden met wat deskundigen weten over hygiëne om te komen tot effectieve gezondheidsprogramma’s.

De Herman Rasschaert Vrienden vertrekken daarom vanuit de eigen plannen en de groeikracht van de mensen in de omgeving van Kutungia. Wij steunen hún plannen in de strijd tegen armoede en onrecht en zetten zelf geen projecten op. De lokale mensen beslissen dus zelf welke problemen ze aanpakken en hoe ze dat doen. Alleen op die manier zijn projecten echt aangepast aan de plaatselijke situatie en worden ze ten volle gedragen door de lokale bevolking. Dat is de beste garantie voor blijvende verandering.

Vaak moeten de inwoners van de streek rond Kutungia echter heel wat moeilijkheden overwinnen. De Herman Rasschaert Vrienden trachten er in de mate van het mogelijke voor te zorgen dat de lokale mensen hun plannen mogen en kunnen uitvoeren.

 

 

 < Naaimachines voor de snit- en naadschool

 

 

 

 

 

 

 Inhuldiging gelijkvloerse verdieping SHRSchool - Kutungia (april 2009)

 

Members Area

Recent Photos

Newest Members

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts

Met de medewerking van: